Rodo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Boya-Żeleńskiego 4A, 33-100 Tarnów, 14 636 71 29, adres e-mail: biuro@ozpn.tarnow.pl

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, lecz w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Biurem Administratora: e-mail: biuro@ozpn.tarnow.pl, tel. 14 636 71 29

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej dla:

  • realizowania statutowych celów i zadań Związku związanych z bieżącym prowadzeniem zespołów reprezentujących Okręg w rozgrywkach piłkarskich oraz organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej,
  • wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie  6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO,

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji określonego zadania. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez TOZPN. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczącego zasobów archiwalnych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej,

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego się podczas obowiązywania zgody),

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Systemy informatyczne, usługi IT i serwisy internetowe PZPN,
  • Instancje odwoławcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,
  • Operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • Banki w zakresie realizacji płatności,
  • Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub wykonania zadania,
  • Organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji celów statutowych TOZPN jest obowiązkowe, podanie danych osobowych fakultatywnych, jest dobrowolne.

Copyright 2021 TOZPN Tarnów | Rodo | Cookies