15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 10000 1 0 fade https://www.ozpn.tarnow.pl 300 4000
Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Boya-Żeleńskiego 4A, 33-100 Tarnów,
  14 636 71 29, adres e-mail: biuro@ozpn.tarnow.pl
 • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, lecz w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Biurem Administratora: e-mail: biuro@ozpn.tarnow.pl, tel. 14 636 71 29
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej dla:
 1. realizowania statutowych celów i zadań Związku związanych z bieżącym prowadzeniem zespołów reprezentujących Okręg w rozgrywkach piłkarskich oraz organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej,
 2. wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie  6 ust. 1 lit. a), b) i f)
  RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji określonego zadania. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez TOZPN. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczącego zasobów archiwalnych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej,
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego się podczas obowiązywania zgody),
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. Systemy informatyczne, usługi IT i serwisy internetowe PZPN,
 2. Instancje odwoławcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,
 3. Operatorzy pocztowi i kurierzy,
 4. Banki w zakresie realizacji płatności,
 5. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub wykonania zadania,
 6. Organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji celów statutowych TOZPN jest obowiązkowe, podanie danych osobowych fakultatywnych, jest dobrowolne.